Reklamační řád

Prodávající:

Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz

Právní úprava:

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. 1.Predávajúci v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží prostřednictvím internetové stránky info@izolujto.cz , tak jak je uvedeno v aktuálních VOP zveřejněných na této stránce .
 2. 2.Tento reklamační řád se použije pouze v případě, že byl uzavřen smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem. 
 3. 3. Spotřebitelům je pouze fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. 4.Tento reklamační řád se nevztahuje na smluvní vztahy s kupujícím, který v rámci smluvního vztahu s prodávajícím nemá postavení spotřebitele. 
 5. 5.Reklamačný řád upravuje práva, povinnosti a postup prodávajícího a spotřebitele v rámci reklamačního řízení (řízení, které prodávající vede na základě reklamace ze strany spotřebitele v souvislosti s uplatněním odpovědnosti za vady).
 6. 6.Reklamáciou se rozumí uplatnění nároku spotřebitele jako kupujícího z odpovědnosti za vady zboží. 
 7. 7.Reklamáciou není:
 • -poskytnutie zákaznické podpory (žádost o pomoc, radu nebo informaci v souvislosti s konkrétním smluvním vztahem),
 • -ohlásenie změny údajů o spotřebiteli.
 1. 1.Namiesto záručního listu postačí vydat spotřebiteli doklad o zakoupení ( fakturu ) obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list, a to: obchodní jméno, IČ a sídlo poskytovatele. 
 2. 2.Pokud je poskytována delší než zákonná záruka , prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Čl. II Kdo může podat reklamaci

 1. 1.Reklamáciu je oprávněn podat každý spotřebitel, který s poskytovatelem uzavřel kupní smlouvu.

ČL. III Za což odpovídá prodávající

 1. 1.Predávajúci odpovídá za vady , které má zboží při převzetí kupujícím . 
 2. 2.Při použitých věcech neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. 
 3. 3.Při věcech prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. 
 4. 4.Pokud nejde o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Čl. IV. Do kdy trvá záruka

 1. 1.Záručná doba na nové zboží je 24 měsíců, která plyne od převzetí zboží kupujícím. Prodávající však může stanovit i delší záruční lhůtu (čl. I bod. 9).
 2. 2.Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití , záruční doba neskončí před uplynutím této lhůty. 
 3. 3.Pokud jde o použitou věc, kupující a prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, která však nesmí být kratší než 12 měsíců .
 4. 4.Reklamace na věci, které se rychle kazí, musí kupující uplatnit nejpozději v den následující po koupi .
 5. 5.P věcech, které jsou určeny k tomu, aby se užívaly po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. V praxi je také běžné, že záruční doba přesahující 24 měsíců, se může týkat i jen některé součástky věci.

Čl. V Řízení kupujícího při zjištění vady

 1. 1.Kupujúci by neměl používat věc, na které zjistil vadu. 
 2. 2.Pokud jde o chyby, které se vyskytnou po koupi, je třeba je prodávajícímu vytknout bez zbytečného odkladu od zjištění chyby, nejpozději do uplynutí záruční doby. Po uplynutí záruční doby právo na reklamaci zanikne (prodávající reklamaci odmítne). 
 3. 3.Opotrebovanie charakteristické pro daný materiál nebo použití se nepovažuje za vadu .  
 4. 4.Nejde o vadu, pokud z povahy prodané věci vyplývá, že její životnost je kratší než záruční doba a když při obvyklém užívání takové věci dojde k jejímu celkovému opotřebení ještě před uplynutím záruční doby.

Čl. VI Práva kupujícího při konkrétních vadách zboží 

 1. 1.Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit , má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
 2. 2. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. 
 3. 3.Predávajúci může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. 
 4. 4.Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. 
 5. 5.Pokud jde o jiné neodstranitelné vady , má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Čl. VII Uplatnění reklamace

 1. 1.Na uplatnění reklamace postačuje doklad o koupi ( faktura ). Záruční list se vystavuje na žádost kupujícího nebo při určitých zboží (čl. I bod 9).
 2. 2.Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese sídla: Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveřínebo na e-mailové adrese: info@izolujto.cz, resp. prostřednictvím formuláře na internetové stránce www.izolujto.cz . 
 3. 3.Pokud je však v záručním listě uveden záruční servis, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v záručním servisu. Záruční servis je povinen opravu provést ve lhůtě nejpozději do 30 dnů.
 4. 4.Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka (čl. IV).

Čl. VIII Vyřízení reklamace

 1. 1.Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení:
 • -odovzdaním opraveného výrobku, 
 • -Výměna výrobku, 
 • -vrátením kupní ceny výrobku, 
 • -vyplatením přiměřené slevy z ceny výrobku, 
 • -písomnou výzvou na převzetí plnění nebo odůvodněným zamítnutím reklamace.
 1. 1.Při uplatnění reklamace prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned nebo ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 2. 2. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace . 
 3. 3. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 4. 4.Pokud kupující uplatnil reklamaci výrobku během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace. 
 5. 5.Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, prodávající v dokladu o vyřízení reklamace uvede, komu může kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu ; během provádění odborného posouzení záruční doba neběžíProdávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout .
 6. 6.Predávajúci je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení . Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned ; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Čl. IX Vyloučení záruky

 1. 1.Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 • -mechanických poškozením zboží, které způsobil kupující po převzetí zboží,
 • -Používání zboží v rozporu s instrukcemi výrobce,
 • -Používání zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí, pro který je zboží určeno,
 • -při přepravě zboží po převzetí kupujícím,
 • -Voda, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
 • -úprava zboží osobami, které nejsou způsobilé k provádění záručních oprav, 
 • -opotrebovaním, charakteristickým pro daný materiál nebo použití.
 1. 1.Pokud bude kupující reklamovat výše uvedené vady, reklamace může být důvodně zamítnuta.
 2. 2.Pokud nejde o vadný výrobek, prodávající neručí za případné škody na zdraví nebo majetku, způsobené použitím výrobku v rozporu s návodem k použití. 

Čl. X Odstoupení od smlouvy bez udání dôvodu- vrácení zboží

 1. 1. Kupující v postavení spotřebitele je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení musí být písemné a musí být v uvedené zákonné lhůtě doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: info@izolujto.cz (předmět mailu: "odstoupení od smlouvy"). Odstoupení je třeba prokazatelně odeslat nejpozději v den uplynutí uvedené zákonné lhůty. V opačném případě se na něj nepřihlíží. Formulář na odstoupení tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.
 2. 2. Kupující v  postavení spotřebitele může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu:  info@izolujto.cz (předmět mailu: "odstoupení od smlouvy").
 3. 3.Tovar se považuje za převzatý kupujúcim- spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se 
 • -zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, 
 • -dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, 
 • -zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží. 
 1. 1.V návaznosti na bod 1. a 2 . po odstoupení od smlouvy je:
 • -predávajúci povinen vrátit kupujúcemu- spotřebiteli všechny platby, které uhradil v konkrétním případě, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k němu (to se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodejce nabízí), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků (prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu),
 • -kupujúci jako spotřebitel povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.
 1. 1.Kupujúci jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je
 • prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, 
 • prodej zboží , které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, 
 • prodej zboží , který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím, 
 • prodej zvukových záznamů , obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil, 
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.
 1. 1.Kupujúci má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem , jaký by mu bylo umožněno v "kamenném" obchodě. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí. 
 2. 2. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

Čl. XI Nespokojenost s vybavením reklamace

 1. 1.V souladu se zákonem č. č. 524/2013 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo obrátit se na poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým poskytovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že poskytovatel porušil jeho práva. 
 2. 2.Možnosť spotřebitele obrátit se na soud tímto není dotčena.

 

Čl. XII Odmítnutí reklamace

 1. 1.Poskytovateľ je oprávněn odmítnout reklamaci v případě pokud:
 • -Byla reklamace podána osobou, která na její podání není oprávněna,
 • -reklamácia nebyla podána ve lhůtě,
 • -reklamácia je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s dobrými mravy,
 • -ve věci, která je předmětem reklamace již bylo pravomocně rozhodnuto soudem nebo jiným příslušným orgánem, případně bylo ve věci zahájeno řízení před soudem nebo jiným orgánem.
 1. 1.o odmítnutí reklamace poskytovatel neprodleně informuje spotřebitele vhodným způsobem, případně způsobem, na kterém se poskytovatel a spotřebitel dohodli.

 

Čl. XIII Závěrečná ustanovení

 1. 1.Reklamačný řád je zveřejněn na internetové stránce poskytovatele www.izolujto.cz .   Záležitosti neupravené tímto Reklamačním řádem se řídí přednostně VOP poskytovatele.
 2. 2.Poskytovateľ je oprávněn změnit tento reklamační řád, přičemž změnu reklamačního řádu zveřejní na své internetové stránce. 
 3. 3.Reklamačné řízení se řídí právními předpisy a aktuálním zněním reklamačního řádu.
 4. 4.Reklamačný řád nabývá platnosti a účinnosti dnem  1.10.2020