Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti DUVISTAR s.r.o,

 

A / ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1.      Předmět VOP:

- prodej zboží.

 

 1.      Pojmy pro účely těchto VOP:

 

 •   právnická osoba

- právnická osoba je organizace osob nebo majetku, která se vytváří na určitý účel a jejíž objektivní právo přiznává vlastní právní subjektivitu. Právnickými osobami jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení majetku, jednotky územní samosprávy, jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon (tedy právnickými osobami nejsou jen ty, které se zapisují do obchodního rejstříku).

 •   podnikatel

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

 •   spotřebitel

-        spotřebitel  je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy na dálku  nejedná  v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

 •   prodávající

- je společnost Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika,

 

 •   kupující

- kdo si zakoupí zboží v souladu s těmito VOP (podnikatel, právnická osoba, spotřebitel).

 

 1.      Pokud uvede kupující v objednávce své IČO a DIČ, resp. jen DIČ (určitá svobodná povolání), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele a právnické osoby. Prodávající ho nepovažuje za spotřebitele.

 

B / PRODEJ ZBOŽÍ

Úvodní ustanovení

 1.      Tyto VOP upravují práva a povinnosti kupujících a stanovuje podmínky, za kterých prodávající prodává zboží.
 2.      Prodávající nabízí a prodává zboží prostřednictvím  internetové stránky: www.izolujto.cz
 3.      Seznam zboží- veškeré zboží s vyobrazením a popisem je zveřejněn na  internetové  www.izolujto.cz
 4.      Zboží je prodáván na základě smluvního vztahu a těchto VOP kromě případů bezplatného poskytnutí zboží.
 5.      Registrácia- přihlášení do zákaznického účtu je dobrovolné. Prodávající takto zvyšuje pro své zákazníky uživatelský komfort a spojuje s tímto přihlášením se do účtu i další výhody (např. Slevy, informace o novinkách).

 

Uzavírání kupní smlouvy, storno

 

 1.      Kupní  smlouva je uzavřena závazným akceptováním  návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného  objednávkového  formuláře na internetové stránce prodávajícího:  www.izolujto.cz
 2.      (Dále jen "objednávka").
 3.      Závazné  akceptování bude provedeno  prodávajícím prostřednictvím elektronické pošty o akceptování objednávky-  potvrzení objednávky  (jako vybavené).
 4.      Potvrzení objednávky poskytovatelem podle bodu 2. bude zaslány e-mailovou adresu, která je uvedena v objednávce kupujícího. Na tuto e-mailovou adresu mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.
 5.      V případě  zjištění vyšší ceny  má prodávající povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle  aktuálního ceníku  před závaznou akceptací objednávky. Až udělením souhlasu kupujícího se změnou ceny a následným  závazným akceptováním  objednávky (potvrzením objednávky) ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený.
 6.      Závazné akceptování objednávky (potvrzení objednávky prodávajícím podle bodu 2. a 3.) obsahuje zejména  údaje o názvu a specifikaci zboží, jejichž prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží, údaj o dodací lhůtě, údaje o prodávajícím  (obchodní jméno, sídlo , IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.),  případně jiné údaje .
 7.      Uzavřením smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se stávají VOP její nedílnou součástí a jsou závazné mezi smluvními stranami.
 8.      Vždy  před uzavřením smlouvy  jsou VOP k dispozici kupujícímu. Kupující před uzavřením smlouvy potvrzuje, že se s VOP řádně seznámil.
 9.      Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení ( storno ) objednávky nebo její části  před uzavřením  kupní smlouvy v případech:

- důvod vyprodání nebo nedostupnosti zboží,

- důvod, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena,

- důvod neschopnosti zajistit doručení zboží uživateli (kupujícímu) ve lhůtě určené v těchto VOP.

O stornování objednávky je kupující prokazatelně informován emailem. V případě předčasné úhrady za zboží, nebo jen její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od takové úhrady, a to na jím uvedený účet, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde. 

 

Cena

 

 1.      Cena je vždy stanovena dle  aktuálního  ceníku  prodávajícího  zveřejněného na  internetové stránce poskytovatele: www.izolujto.cz

 1.      Prodávající je oprávněn  ceník měnit . Avšak pro kupujícího  platí cena , která platila v době, kdy kupující odeslal prodávajícímu svou objednávku.
 2.      Ceník netvoří samostatný dokument, aktuální ceny jsou zveřejněny na uvedené internetové stránce při konkrétním prodávaném zboží.
 3.      Veškerý aktuálně prodávané zboží je zveřejněn na uvedené internetové stránce i s informací zda je momentálně na skladě.
 4.      Informace o zboží uváděné v nabídce katalogového listu internetového obchodu jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a oficiálních stránek konkrétních výrobců zboží.

 

Platba za tovar

 

 1.      Obecně k platbě:
 2.      kupující vyplní na internetové stránce  www.izolujto.cz

- a odešle objednávku (elektronická formami automatizovaný proces),

 1.      kupující může zaplatit prostřednictvím platebních systémů prodávajícího umístěných  na internetové stránce www.izolujto.cz

- nebo přímým vkladem na účet prodávajícího, resp. bankovním převodem,

-        za zaplacení  se považuje  připsání  finančních prostředků na účet prodávajícího.

 1.      Použití platebního systému:

- pokud kupující zaplatí prostřednictvím platebních systémů prodávajícího, následně obdrží na e-mail, který uvedl kupující v objednávce,  potvrzení o vyřízení objednávky a fakturu .

 1.      Použití přímého vkladu na účet nebo bankovního převodu:

- pokud kupující chce zaplatit přímým vkladem na účet nebo bankovním převodem, bude mu na e-mail, který uvedl kupující v objednávce, doručeno  nejprve  potvrzení o přijetí objednávky , které obsahuje mimo jiné  datum splatnosti ,

-        až  po zaplacení  obdrží na e-mail, který uvedl kupující v objednávce,  potvrzení o vyřízení objednávky  a fakturu ,

- kupující se zavazuje  řádně a včas zaplatit  částku uvedenou v  potvrzení o přijetí objednávky , tedy k datu splatnosti, v opačném případě se  objednávka ruší .

Dodací podmínky, způsoby dodání zboží, vlastnictví zboží

 1.      Pokud uvedeno jinak a zboží je na skladě, termín dodání zboží je  od 4 do 10 pracovních dnů , v závislosti na zvolené platby a způsobu dopravy. Pokud zboží není skladem, dodací lhůta je  od 7 do 21 pracovních dnů . Přesný termín dodání a dostupnost si může kupující ověřit emailem na adrese  info@izolujto.cz
 2.      Kupující odpovídá za správnost uvedených údajů potřebných pro doručení zakoupeného zboží.
 3.      Kupující se zavazuje zkontrolovat zboží doručeno i osobně převzato, a to před podpisem přejímacích dokumentů. Při zjištění poškození zboží při jeho kontrole se kupující zavazuje  okamžitě informovat  prodávajícího, a to nejpozději  do 24 hodin od převzetí zboží . Pokud kupující zjistí povrchové poškození balení zboží zapíše to i do přejímacích dokumentů kurýrní společnosti. 
 4.      Způsoby dodání zboží jsou

-       Česká pošta  

- kurýrní společnost

Aktuální způsoby doručení zboží jsou uváděny na internetové stránce  www.izolujto.cz

.

 1.      Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem poskytovatele prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží .
 2.      Prodávající je povinen v souladu s těmito VOP  zajistit doručení  zboží kupujícímu.

 

Nepřevzaté zásilky se zbožím

 

 1.      Odeslané zásilku se zbožím je kupující  povinen převzít , aby prodávajícímu nevznikla škoda. Nepřevzetím zásilky vzniká prodávajícímu  škoda  na poštovném, balném, poplatcích za zpětné doručení a dalších souvisejících službách.
 2.      Za nepřevzatou zásilku zboží bude evidována v účetnictví prodávajícího pohledávka ve  výši skutečné škody .

Vrácené zásilky se zbožím

 1.      Kupující vždy odpovídá za  správnost a aktuálnost  všech poskytnutých údajů včetně těch, které jsou nezbytné pro doručení zásilky.
 2.      Pokud dojde v důsledku nesprávných a zastaralých údajů k nedoručení a / nebo vrácení zásilky prodávajícímu vzniká  škoda  na poštovném, balném, poplatcích a dalších souvisejících službách.
 3.      Prodávající si uplatní takovou škodu u kupujícího. Vůči kupujícímu bude evidována v účetnictví prodávajícího pohledávka ve  výši skutečné škody .

Odstoupení od smlouvy- kupující v postavení spotřebitele

 

 1.      Kupující v  postavení spotřebitele  je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě  14 dnů ode dne převzetí zboží . Odstoupení musí být písemné a musí být v uvedené zákonné lhůtě doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu:  info@izolujto.cz (předmět mailu: "odstoupení od smlouvy"). Odstoupení je třeba prokazatelně odeslat nejpozději v den uplynutí uvedené zákonné lhůty. V opačném případě se na něj nepřihlíží. Formulář na odstoupení tvoří  přílohu č. 1  těchto VOP.
 2.      Kupující v  postavení spotřebitele  může odstoupit  od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu:   info@izolujto.cz (předmět mailu: "odstoupení od smlouvy").

 1.      Zboží se považuje za převzatý  kupujúcim- spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 1.      V návaznosti  na bod 1. a 2 . po odstoupení od smlouvy je:

- prodávající povinen vrátit kupujúcemu- spotřebiteli všechny platby, které uhradil v konkrétním případě, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k němu (to se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodejce nabízí), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků,

- kupující jako spotřebitel povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy  nese spotřebitel pouze náklady na vrácení  zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

5. Kupující jako spotřebitel  nemůže odstoupit  od smlouvy, jejímž předmětem je

-        prodej zboží  nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-        prodej zboží  zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

-        prodej zboží , které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

-        prodej zboží  uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

-        prodej zboží , který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

-        prodej  zvukových  záznamů , obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového  softwaru  prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

-        prodej periodického tisku  s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a  prodej knih  nedodávaných v ochranném obalu.

Odstoupení od smlouvy- podnikatel, právnická osoba

 1.      Podnikatel a právnická osoba  nemůže vrátit  zboží bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží ve smyslu ustanovení  zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího .

Záruka zboží

 1.      Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.
 2.      Reklamační řád je dostupný na internetové stránce www.izolujto.cz
 3.      Jako záruční list slouží nákupní důkladný faktura (nebo záruční list, pokud je dodán).

Další práva a povinnosti

 1.      Kupující jako uživatel  je povinen při využívání internetové stránky  včetně bezplatné on-line služby vedení zákaznického účtu  dodržovat stejné morální, etické a právní pravidla jako při jakékoliv jiné formě veřejného užívání informací.
 2.      Kupující se zavazuje uvést při objednávání správné a aktuální údaje a v případě chyby okamžitě na to upozornit poskytovatele na e-mail:  info@izolujto.czV případě porušení této povinnosti kupující odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 3.      Kupující jako uživatel  je povinen při registrácii- přihlášení do zákaznického účtu uvádět pravdivé, správné a aktuální údaje a  aktivně reagovat na změny svých údajů  ( spravovat svůj účet - aktualizovat údaje).
 4.      Kupující jako uživatel  je v souvislosti s registráciou- přihlášením do účtu povinen chránit své přihlašovací údaje před ztrátou, odcizením, zneužitím nebo jakýmkoli neoprávněným použitím. Je zakázáno poskytovat přihlašovací údaje třetí straně. V případě porušení této povinnosti nese plnou odpovědnost za toto řízení uživatel (kupující), resp. odpovídá za případnou škodu tím způsobenou.
 5.      Prodávající má výhradní právo na změnu těchto VOP. Změny  VOP  a datum účinnosti aktuálního znění VOP budou kupujícímu (uživateli) oznámeno elektronicky jejich zveřejněním na internetové stránce www.izolujto.cz
 6. a v případě potřeby i prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v zákaznickém účtu .
 7.      Poskytovatel (prodávající) má právo i bez předchozího oznámení, resp. souhlasu uživatele (kupujícího) omezit, přerušit nebo zastavit poskytování on-line služby vedení zákaznického účtu z důvodů  údržby, opravy nebo z jiných technických důvodů , které brání poskytovat ji, a to na nezbytně nutnou dobu.
 8.      Poskytovatel (prodávající) je oprávněn zpřístupňovat na internetové stránce www.izolujto.cz
 9.  reklamu, a to i reklamu kontextově cílenou. 

Omezení odpovědnosti za fungování internetové stránky

 1.      Omezení odpovědnosti - poskytovatel (prodávající) vyhlašuje a uživatel (kupující) bere na vědomí, že: 

- poskytovatel (prodávající) neposkytuje žádnou záruku za nepřetržité nebo bezchybné fungování internetové stránky:  www.izolujto.cz

- poskytovatel (prodávající) neodpovídá za rychlost uživatelem (kupujícím) používaného internetového připojení,

- odkazy na internetové stránce poskytovatele (prodávajícího)  www.izolujto.cz

 slouží především ke zvýšení uživatelského pohodlí. Poskytovatel (prodávající) rozhodně neodpovídá za internetové prostředí třetích stran (sociální sítě- facebook, youtube, Vimeo ...).

 1.      Omezení odpovědnosti - poskytovatel (prodávající) vyhlašuje a uživatel (kupující) bere na vědomí, že pro bezchybné využívání bezplatné on-line služby vedení zákaznického účtu, musí kupující / zákazník splnit minimální požadavky na technické vybavení:

- PC stanice, notebook nebo mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet) s přístupem na internet,

- aktualizovaný internetový prohlížeč a povolené funkce: javascript, cookies, 

- e-mailem.

 1.      Poskytovatel (prodávající)  odpovídá za splnění povinnosti obnovit přístup  k internetové stránce  www.izolujto.cz
 2.  v případech přerušení nebo omezení jejího fungování z důvodů na straně poskytovatele (údržba, oprava, jiné technické důvody znemožňující fungování internetové stránky). Tuto povinnost poskytovatel (prodávající) nemá v případě ukončení své činnosti.

písemné smlouvy

 1.      Jestliže byla  smlouva uzavřena v písemné podobě , mají individuální ujednání v takové smlouvě  přednost  před těmito VOP.

Ochrana osobních údajů

 1.      Osobní údaje fyzických osob (tj kupujících jako dotčených osob pro účely ochrany osobních údajů) jsou zpracovávány prodávajícím jako provozovatelem pro účely ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracováváním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterými zrušení směrnice 95/46 / ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.
 2.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících poštu osobních údajů vedeném prodávajícím pod názvem: " IS systém objednávek ". Právním základem zpracování osobních údajů kupujících je konkrétní  předsmluvní a smluvní vztah . V objednávce jsou jen běžné osobní údaje. Kupující jak dotyčná osoba je povinen osobní údaje v objednávce uvádět správně a pravdivě, a pokud přijde sám kupující na chybu v poskytnutých osobních údajích, je povinen bez zbytečného odkladu žádat prodávajícího o jejich opravu na mailovou adresu poskytovatele:  info@izolujto.cz, zejména kvůli tomu, aby se nevystavovali vadné účetní doklady, resp. aby se zjednala náprava. Před odesláním objednávky kupující potvrzuje ( aktivním zakliknutím), Že se seznámil s "Povinným informováním dotčené osoby".
 3.      V návaznosti na bod 2. je třeba uvést, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujících i poštu osobních údajů vedeném prodávajícím pod názvem: " IS účetnictví ", a to na právním základě, kterým jsou zvláštní předpisy v oblasti účetnictví a daní. Také poštu osobních údajů vedeném prodávajícím pod názvem: " IS reklamace " na právním základě, kterým je existující smluvní vztah.
 4.      Dále poskytovatel (prodávající) zpracovává osobní údaje uživatelů (kupujících) poštu osobních údajů vedeném pod názvem: " IS registrácia- přihlášení do účtu ", a to na právním základě, kterým je souhlas. Zpracovávají se jen běžné osobní údaje. Před registráciou- přihlášením do účtu konkrétní uživatel (kupující) potvrzuje ( aktivním zakliknutím ), že se seznámil s "Povinným informováním dotčené osoby".
 5.      Kupující má na internetové stránce:  www.izolujto.cz
 6.  vždy k dispozici  detailně vypracovaný dokument POVINNÉ INFORMOVÁNÍ DOTČENÝCH OSOB , a to v záložce  "Osobní údaje" .

Závěrečná ustanovení

 1.      Aktuální VOP jsou zveřejněny na internetové stránce poskytovatele (prodávajícího):  www.izolujto.cz
 2.  tisková verze je uchovávána v sídle poskytovatele.
 3.      Zveřejněné VOP ztratí účinnosti dnem účinnosti nových VOP.         
 4.      Pokud nedojde k jinému vyřešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, platí, že spory se budou řešit před věcně a místně příslušným soudem v České republice.
 5.      Alternativní řešení sporů

- Tento bod se týká kupujících v postavení spotřebitelů.

- Kupující (spotřebitel) může svůj spor s prodávajícím řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.

- Pod pojmem "alternativní řešení sporu" je třeba rozumět postup subjektu alternativního řešení sporů s cílem dosáhnout smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami. Subjektům (orgánům) alternativního řešení sporů je podle platných právních předpisů České obchodní inspekce, na kterou se může uživatel (spotřebitel) obrátit.

- Kupující (spotřebitel) může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu prostřednictvím platformy alternativního řešení sporov-  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show .

- K návrh na zahájení alternativního řešení sporu blíže stanoví čl. 14 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013  ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22 / ES (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) (Ú. V. L 165, 18. 6. 2013).

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.10.2020

 

Příloha č. 1-  Poučení a  Formulář pro odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O uplatnění práva SPOTŘEBITELŮ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1.      Kupující v  postavení spotřebitele  je oprávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě  14 dnů ode dne převzetí zboží . Odstoupení musí být písemné a musí být v uvedené zákonné lhůtě doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu:  info@izolujto.cz (předmět mailu: "odstoupení od smlouvy"). Odstoupení je třeba prokazatelně odeslat nejpozději v den uplynutí uvedené zákonné lhůty. V opačném případě se na něj nepřihlíží. Formulář na odstoupení tvoří  přílohu č. 1  těchto VOP.
 2.      Kupující v  postavení spotřebitele  může odstoupit  od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu:   info@izolujto.cz(předmět mailu: "odstoupení od smlouvy").
 3.      Zboží se považuje za převzatý  kupujúcim- spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

 1.      V návaznosti  na bod 1. a 2 . po odstoupení od smlouvy je:

- prodávající povinen vrátit kupujúcemu- spotřebiteli všechny platby, které uhradil v konkrétním případě, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k němu (to se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který prodejce nabízí), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků,

- kupující jako spotřebitel povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Při odstoupení od smlouvy  nese spotřebitel pouze náklady na vrácení  zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

5. Kupující jako spotřebitel  nemůže odstoupit  od smlouvy, jejímž předmětem je

-        prodej zboží  nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

-        prodej zboží  zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

-        prodej zboží , které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

-        prodej zboží  uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

-        prodej zboží , který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

-        prodej  zvukových  záznamů , obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového  softwaru  prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

-        prodej periodického tisku  s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a  prodej knih  nedodávaných v ochranném obalu.

  

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Poskytovatel:  Duvistar s.r.o., IČ: 084 99 764, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří, Česká republika, kontaktní mail info@izolujto.cz

 

Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na koupi zboží:

....................................................................................................................................

 

Dátum objednaní / datum obdržení * ............................................. ...........................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * .............................................................................. ..

 

Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ............................................. ...........................................

 

Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

....................................................................................................................................

 

Datum ................................................. ..........

 

* Nehodící se škrtněte.